asdasd

Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Phương Nam CMC

so-do-to-chuc

• Tổng Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý chung toàn công ty.
• Phó tổng Giám đốc Tư vấn Kỹ Thuật: Chịu trách nhiệm điều hành Phòng tư vấn Tổng Hợp và Phòng tư vấn Thiết kế.
• Phó tổng Giám đốc Quản lý Dự án: Chịu trách nhiệm điều hành Phòng Quản lý Dự án và Phòng Tổng hợp hành chính.
• Hội đồng Khoa học kỹ thuật: Do Tổng giám đốc trực tiếp điều hành và tổ chức hội thảo khi có nhu cầu.
• Các phòng ban gồm có:

– Các giám đốc tư vấn quản lý dự án;
– Các chuyên gia tư vấn quản lý dự án;
– Các chuyên gia tư vấn giám sát thi công
– Các chuyên gia tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX;
– Các kỹ thuật viên và nhân viên văn phòng;